Die Amphibien und Reptilien Deutschlands 2024

Nástěnný kalendář formátu A3 pro rok 2024 – Obojživelníci a plazi Německa. Tento kalendář zahrnuje kompletní přehled herpetofauny Spolkové republiky Německo. Fotografie jsou z volné přírody. Popisky v kalendáři jsou v němčině. Poděkování: Karel Rozínek, Sebastian Strana. Host: Daniel Koleška, Zoopark Zájezd.

Aktualizované vydání (nová obálka a kalendárium na rok 2024).

Kalender – Die Amphibien und Reptilien Deutschlands

Titulní strana
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
×

Titulní strana

Titulní strana kalendáře "Die Amphibien und Reptilien Deutschlands" - pro rok 2024. Kalendář je formátu A3, plnobarevný, tištěný na kvalitním křídovém papíře. Hostujícím fotografem tohoto kalendáře je můj kamarád, pan Daniel Koleška. Patří mu dík za doplnění celé řady druhů plazů a obojživelníků Německa.

Leden

Na hlavní fotografii pro měsíc leden je mlok černý (Salamandra atra), vzácně zasahující do Německa na jihu v oblasti Alp. | Na doplňkových fotografiích napravo je zcela nahoře samec čolka velkého (Triturus cristatus) v době páření ve své vodní fázi, a samice téhož druhu - uprostřed. Dole je pak drobný "jeskynní" mlok Speleomantes italicus. V Německu se nachází nepůvodní (introdukovaná), nicméně již etablovaná populace.

Únor

Ještěrka zelená východní (Lacerta viridis) je v Německu známá jen z několik málo lokalit. Na fotografii je samec. | Doplňkové snímky napravo: samec ještěrky obecné (Lacerta agilis) - nahoře, ještěrka zední (Podarcis muralis) - uprostřed a ještěrka zelená západní (Lacerta bilineata), samec - dole. Tento druh obývá západní Evropu a je blízce příbuzný naší ještěrce zelené (dříve byl taxonomicky řazen jako její poddruh).

Březen

Březen - to jsou drobní čolci rodu Lissotriton. Na hlavní fotografii je samec čolka obecného (Lissotriton vulgaris) ve "svatebním šatu" - tedy ve své jarní vodní fázi v období páření. | Napravo, shora dolů: čolek obecný (L. vulgaris), samice, čolek hranatý (Lissotriton helveticus), samec a tentýž druh - samice.

Duben

Duben - želva bahenní (Emys orbicularis). Podobně jako u nás, i v Německu obývá želva bahenní jen několik málo lokalit. Na hlavní fotografii je samice. | Snímky napravo, shora dolů: samec, mládě a břišní strana mláděte (plastron).

Květen

Na hlavní fotografii měsíce května je jarní páření ropuch krátkonohých (Epidalea calamita) - úchop samce na samici se nazývá "amplexus". | Napravo nahoře je ropuška starostlivá (Alytes obstetricans). Samec o vajíčka pečuje a nosí snůšku vajec namotanou na bedrech a zadních končetinách (viz foto). Uprostřed je nejběžnější druh ropuchy, ropucha obecná (Bufo bufo), zde pár v amplexu. Na snímku dole je pak dospělec ropuchy zelené (Bufotes viridis).

Červen

Měsíc červen je zasvěcen zmijím. V Německu se vyskytují dva druhy. Běžná na většině území je zmije obecná (Vipera berus). Na hlavní fotografii je samice. | Napravo nahoře samec zmije obecné (V. berus), uprostřed mládě téhož druhu. Dole je zmije skvrnitá (Vipera aspis), která do Německa zasahuje jen zcela okrajově při nejjižnější hranici v Alpách.

Červenec

Měsíc červenec - to jsou skokani! Na hlavní fotografii je skokan ze skupiny tzv. "zelených", nebo též chcete-li "vodních" skokanů, rodu Pelophylax. Ten je tvořen komplexem druhů P. ridibundus, P. lessonae a jejich kříženci, Pelophylax kl. esculentus. | Na doplňkových snímcích napravo jsou zástupci tří druhů v Německu se vyskytujících hnědých skokanů: nahoře skokan hnědý (Rana temporaria) - pár v amplexu, uprostřed skokan štíhlý (Rana dalmatina) a dole pak skokan ostronosý (Rana arvalis), samec v době páření, kdy se vybarvuje do sytě modrých tónů.

Srpen

Měsíc srpen - to jsou "vodní" užovky rodu Natrix. Nejběžnější užovkou Německa je užovka obojková (Natrix natrix), na hlavní fotografii je mladý jedinec. | Napravo nahoře - subadultní jedinec užovky obojkové (N. natrix), uprostřed dospělec užovky podplamaté (Natrix tesselata). Dole pak užovka podplamatá v thanatóze (tímto chováním se užovka "staví mrtvou"). Její tělo je bezvládné, často nastaví nahoru břicho a vypouští páchnoucí sekret.

Září

Na hlavní fotografii je samice slepýše křehkého (Anguis fragilis) s asi den starými mláďaty. | Napravo nahoře samec slepýše křehkého (A. fragilis) s modrými skvrnami na hřbetě, uprostřed samice s novorozeným mládětem, které je ještě ve vaječném obalu. Dole je ještěrka živorodá (Zootoca vivipara).

Říjen

Říjen - to jsou méně běžné druhy žab. Na hlavní fotografii je rosnička zelená (Hyla arborea). | Napravo nahoře blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), velmi skrytě žíjíci, hrabavý druh. Uprostřed je kuňka obecná (Bombina bombina) a dole kuňka žlutobřichá (Bombina variegata).

Listopad

Na hlavní fotografii pro měsíc listopad je dospělý exemplář užovky stromové (Zamenis longissimus). Podobně jako u nás, i v Německu se jedná o vzácný druh, vyskytující se jen na několika málo lokalitách. | Napravo nahoře je mládě užovky stromové (Z. longissimus), které má na rozdíl od dospělých hadů výrazné žluté "měsíčky" za očima, díky kterým může být zaměněno s užovkou obojkovou (Natrix natrix). Uprostřed je dospělý jedinec a dole mládě užovky hladké (Coronella austriaca).

Prosinec

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) se v Německu vyskytuje ve dvou barevných poddruzích (formách). Na hlavní fotografii je dospělec podélně pruhované formy "terrestris" ve svém přirozeném habitatu. | Napravo nahoře je pak "klasický" skvrnitý mlok - Salamandra salamandra salamandra. | Čolek horský (Ichthyosaura alpestris) je na doplňkových snímcích uprostřed (samec) a dole (samice). Oba jsou fotografování ve "vodní fázi" života - na jaře, v období rozmnožování.